Maar gij, wie zegt gij dat ik ben ?

Mc 8 27-35

Hoe mensen over je denken, en wat ze over je zeggen, daar is Jezus-net als wij- gevoelig aan. Ook al wekte Zijn prediking veel ontzag en verwachting, toch wil Jezus met de vraag ‘ Wie zegt gij dat ik ben, zijn identiteit scherper stellen. ’U bent de Messias’ antwoordt Petrus, maar Jezus legt hem echter het zwijgen op en verduidelijkt dat de weg van het heil langs lijden en dood zal lopen, al plaatst Hij dit tegelijkertijd in het perspectief van de verrijzenis . Die ommekeer is een ontgoocheling voor de leerlingen, …temeer daar…Jezus verwacht dat zij Hem op die weg zouden volgen.

Op die indringende vraag van Jezus wil ik vandaag ook een heel persoonlijk antwoord geven. Voor mij is het zeker zo, wie God wil leren kennen, moet zich in Jezus verdiepen, Hij is voor mij de onvervangbare intro tot God. In Zijn gestalte wordt duidelijk wat de diepste grond van Gods werkelijkheid is nl zichzelf gevende liefde.

In die historische mens, breekbaar en gebroken is Gods identiteit te vinden. Wil je weten wie God is, kijk naar Jezus die God zijn Vader noemde. Lees de verhalen over de verloren zoon of de eerste steen werpen, dan ontdek je hoe God denkt over vergeving en barmhartigheid .Idem voor macht, rijkdom en succes, kijk naar Jezus die zei dat het beter was te dienen, dan gediend te worden.

In die veelkleurige verhalen , gegrepen uit het dagelijkse leven, brengt Hij een boodschap van liefde, van aandacht voor zieken en zwakken en van ongekende barmhartigheid voor zondaars en ja .Hij verricht ook wondere daden, maar wat Hij doet, doet Hij altijd in naam van God. Want meer dan wie ook leeft Jezus voor mij in een soort intimiteit met het mysterie dat hem draagt en stuwt. Zoon van God is immers niet zoals in de Griekse mythologie, een lichamelijke verwantschap, maar het lijdt geen twijfel dat de uitdrukking toch een uiterst intieme band met God oproept, een band die Hem laat delen in het wezen van God zelf.

Voor mij spreekt uit heel zijn optreden, als profeet -diep geworteld in de Joodse spiritualiteit-een klaarblijkelijke autoriteit als de openbarende kracht van God, Gods woord sprak in hem, handelde door hem en Gods geest bezielde zijn leven. Zelfs in de godsverlatenheid van de kruisdood, was God niet ver weg want in zijn opstanding versloeg de God van het leven immers de dood, dit geeft mij als mens hoop en perspectief..

En ondanks de wankelmoedigheid, ontrouw en zwakheid van sommige leden en gewijde voorgangers, blijf ik Jezus zien als het lichtbaken van de kerk.

En Jezus is voor mij ook, de dagen door , een beetje sterkte voor mijn zwakheid, en zekerheid voor mijn nooit aflatende twijfel. Maar Hij is vooral het volmaakte antwoord op mijn heimwee naar eeuwigdurende liefde en geluk Het is een heimwee die ontstaat door het besef van mijn menselijke tekortkomingen en door de permanente confrontatie met het onnoemelijke leed in de wereld en door de onmacht om het fundamenteel te veranderen ;

Jezus is voor mij ook de diepe bron die me voortstuwt in het leven , die zin geeft aan mijn werk, die genadevol meeleeft in mijn streven en mijn hoop, in mijn vreugde en mijn tegenslagen..

En ja.. Jezus volgen impliceert immers ook naar zijn kruis kijken en dit is als mens waarlijk het meest intrigerende om er een pasklaar antwoord op te verzinnen . Zijn leven verliezen om het te winnen …wat een paradox. .en wat een opgave en daarom, probeer ik nu en dan in de spiegel van Jezus’ leven te kijken, .om te leren tijd en aandacht te schenken aan diegenen die dit zo hard nodig hebben.

Aldus is Jezus voor mij een bestendige verwondering, die me niet loslaat, maar ik ervaar dat ik- als mens van goede wil -en ondanks mijn vele zwakheden, in zijn liefde mag blijven. Jij bent aanvaard ..onvoorwaardelijk, zegt Jezus, dat geeft me,…een fundamenteel vertrouwen, en een grote dankbaarheid voor wat Hij in mijn leven betekent.

En tenslotte is Hij voor mij ook de Zoon van Maria, die tedere, welwillende en veel bevraagde bemiddelaarster bij Hem.

Dit was een heel persoonlijke inkijk op de vraag :wie zegt Gij dat ik ben voor jou

 

Georges Devinck - dominicaanse familie Knokke