De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Het Zoutekerkje van de Vlaamse Dominicanen in Knokke staat aan de Sparrendreef op 10 minuten loopafstand naar/van de Zeedijk.

Lees meer >

Eucharistieviering

Door de week:

Enkel woensdag om 11u30 - na deze viering is er een kort middaggebed

Week-end:

zaterdag 18u00

zondag 

  • 09u30 (Nerlandse liederen)
  • 11u00 (Gregoriaanse gezangen)

 

Maria ten Hemel Opneming

Geen eucharistie op maandagavond 14 augustus.

 

Viering op dinsdag 15 augustus

09u30 : opgeluisterd door Mev Chantal De Jaeger. 

11u00 : opgeluisterd door Mev Chantal De Jaeger en De Schola Gregorgiana Dominicana 

 

 

Zomerlezing: "Het verdriet van een werelddorp"

VRIJDAG  18 AUGUSTUS 2017  OM 20 U

Zoutekerk  Sparrendreef  Knokke 

Inkom: 10 euro

Kaarten te bekomen door overschrijving op BE98 7380 3315 2093 of de avond zelf bij de ingang van de kerk. 

Lezing door Mark Eyskens, professor emeritus KULeuven 

Jongste preek - Red mij

13 augustus 2017

Ik ga graag voor in doopsel-vieringen. Ouders danken God voor de vrucht van hun liefde, ze spreken een belofte van toewijding uit aan het nieuwe leven, het kindje wordt daarna gedoopt met water en zijn kleine lichaampje wordt gezalfd-geheiligd met olie, opdat het er een gelukkig mens mee mag worden. Wat een mooie ritus. Telkens schuif ik daar ook een klein ritueel in voor alle aanwezigen. Ik vraag hen samen het kindje te dragen op een groot doek, het zachtjes te wiegen ik daarbij de volgende tekst zing: “Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte, en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid, totdat ik vliegen kon op eigen kracht.” Het is een tekst van Huub Oosterhuis, die hij gevonden heeft in de Bijbel. Het is één van de vele teksten waar God, Jahweh voorgesteld wordt als een betrouwbare arend die omziet naar zijn jong.

In de tekst wordt beschreven hoe grote adelaar is omgegaan met kleine adelaar en welke pedagogie gebruikt werd om de kleine volwassen te laten worden. Het is de bekende tactiek om het jong zelfstandig te leren vliegen. Het doet mij ook denken aan het leren zwemmen van peuters of zelfs van baby's: gewoon in het water gooien, uiteraard erbij zijn zodat ze niet verdrinken en zo doorgaan tot ze er zelf voor zorgen dat ze bovenblijven. Wie is de ik-figuur, wie is het jong?

 Lees meer >

In memoriam pater Gerard Braet

Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt..."

In de nacht van 30 op 31 juli 2017 is pater Gerard Braet overleden in de spoedafdeling van Gasthuisberg te Leuven. Tien dagen geleden kreeg hij opnieuw een hersenbloeding die zo ernstig was dat hij niet meer uit coma is gekomen. Hij kreeg de ziekenzalving, zijn familie heeft van hem kunnen afscheid nemen en zo is hij stilletjes gestorven.

Gerard Braet werd op 30 maart 1936 geboren te Bassevelde in een gezin van 8 kinderen. Hij behaalde het onderwijzersdiploma aan de Normaalschool van Oostakker en trad in de orde in 1956. Hij deed zijn plechtige professie in 1962 te Leuven en werd in 1963 priester gewijd. Daarna studeerde hij verder aan de KUL en behaalde er in 1974 het licentiaat in Morele en Religieuze Wetenschappen.

Na zijn priesterwijding werd hij geassigneerd in het klooster van Brussel waar hij medewerker was van het Dominikaans Pastoraal Centrum, aalmoezenier van gespreks- en gezinsgroepen en medewerker bij de Nederlandstalige studentenafdeling van de universiteit.

In 1967 ging hij naar het KUC waar hij meewerkte in de studentenpastoraal en godsdienstleraar was voor de psychiatrisch verpleegkundigen, aalmoezenier van VVKS en secretaris van de werkgroep Religieuzen Bisdom Gent.

Vanaf 1980 woonde hij in het klooster van Gent, was godsdienstleraar aan sint Lucas, richtte het vormingscentrum ‘Takel’ op en was hij voorzitter van de vzw ‘Latemse kluis’. In die functie organiseerde hij met een groep leken bezinningsdagen voor scholen.

In 1993 werd hij geassigneerd in het huis van Knokke. Hier werkte hij mee in de weekendpredikatie, bleef hij betrokken bij sint Lucas Gent en was hij begeleider van verschillende gezins- en gespreksgroepen. Van 1997 tot 2004 was hij overste van de gemeenschap. Hij begeleidde de plaatselijke groep van de dominicaanse familie en werd vanaf 2006 promotor van de familia dominicana voor Vlaanderen. Daarnaast was hij verschillende keren lid van de provinciale raad en diffinitor voor het generale kapittel.

Pater Gerard heeft in zijn leven ontzettend veel gepreekt en bezinningsdagen gegeven. Hij las veel en was altijd bezig met nieuwe initiatieven. Zijn rusteloze geest bleef hem stuwen om met allerlei nieuwe projecten te beginnen, soms met wisselend succes. Altijd bleef hij bezorgd om de kerk, de evolutie van de orde en de situatie van de jongeren in Vlaanderen en zocht hij koppig naar uitwegen. Enkele jaren geleden kreeg hij een eerste hersenbloeding waarvan hij wel herstelde maar toch nooit meer werd zoals vroeger. Toch bleef hij gedreven allerlei initiatieven nemen zoals de jaarlijkse Dominicus-reis en organiseerde hij de samenkomsten voor de leken-groep. Sinds korte tijd was hij in het klooster van Leuven omdat het functioneren moeilijker en moeilijker werd. Een laatste hersenbloeding is hem fataal geworden. Stilletjes is hij na een lange doodsstrijd in de nacht van zondag op maandag 31 juli 2017 overleden.

J. Vermeersch

 

De onzichtbare interne lijm die de grote groep rouwende mensen vandaag bij elkaar houdt is ongetwijfeld “ dankbaarheid” …

Wij voelen ons zo bevoorrecht omwille van het geluk, dat wij ooit dominicaan Gerard Braet hebben mogen ontmoeten.

Bijna 60 jaar na zijn eeuwige professie met de gelofte van trouw aan het Dominicaans levensideaal , moeten we nu afscheid nemen van Gerard .

Hij was 54 jaar priester. Zijn belangeloos, met hart en ziel, inzetten voor de medemensen kan enkel diep respect oproepen bij ons allen.

Een ontmoeting met een mens kan immers licht brengen. Maar de zeldzame ontmoetingen met heel bijzondere mensen kan  Goddelijk licht brengen in je leven.

Je kunt diep geraakt worden door een uniek landschap , keer op keer ontroerd worden door een muziekstuk of overdonderd worden door een kunstwerk.

Maar niets kan de diepe impact van een ontmoeting met een persoon  evenaren. Dat pakt een mens aan de “binnenkant”.

Vanuit mijn persoonlijke contacten met Pater Gerard wil ik hem – grote schroom- proberen te typeren op drie manieren.

Hij was soms een “beeldenstormer” Zijn jarenlange getuigenis was gefundeerd op het besef dat God veel geweldiger, en veel liefdevoller is dan het beeld van Hem dat wij tot nu toe hadden.

Hij was een “trouwe minnaar”. Een priester die de vele foto’s van zijn beminde niet goed vindt, omdat de beminde in zijn ogen veel mooier is dan die foto’s weergeven.

Hij was ook een “moedig man”, die te midden een wereld die dikwijls een echte woestenij lijkt , durft te blijven getuigen. Nooit belerend, nooit doctrinair.

Timothy Radcliffe, ex magister van de orde van de Dominicanen, schreef ooit: “de geschiedenis van het christendom is amper 2000 jaar oud. Ze moet niet alleen verder met monumenten. Om een mooi verhaal te schrijven moeten we meer “figuren” gevonden worden : voorlopers, overgangsfiguren, leraars, leerlingen, beïnvloeders, kleine meesters, enz…. “

Vandaag bij dit afscheid , willen we drie namen erbij voegen aan dat lijstje nl. beeldenstormer, trouwe minnaar en moedig man. 

Een diepe buiging voor Pater Gerard !  

 

Aandenken pater Stef Penez

"Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt..."

Beste Stef

We zijn verdrietig, nu je te midden een regen van prachtige lente bloesems in de tuin , zo plots bent weggegaan. Maar we zullen blijven spreken over je.

Pater Stef was een hartelijke man.  Breeddenkend en vooral stimulerend.

Wij zullen hem niet herinneren van de grote gebaren, maar door vele kleine tekenen. Een innemende eenvoud, een warme stem, gedienstig dichtbij.  We waren bevoorrecht door de ontmoeting met deze mooie mens. 

Wie verbonden is met anderen, staat met hen vragend voor God. Ja, iedereen die Pater Stef heeft ontmoet, voelde die diepe verbondenheid van hem met de ander. 

Pater Stef was ontwapenend, ja hij kon je ontroeren. Enkele weken terug zei hij me: mijn woorden op zichzelf kunnen mijn toehoorders niet in contact brengen met God, of kunnen niet uitleggen wat waarachtig religieus leven is. Enkel de ervaringen in je eigen leven kunnen je op weg zetten.

Het gaat er niet om zelf een grote, sterke plant te worden, maar om de moed zaad te zijn tussen de andere zaden, gedragen door het vertrouwen dat al dit zaad gemaakt is om op te groeien en dat er zo een bloeiende tuin - met witte bloesems - zal ontstaan. 

Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt...

Dominicus wist dat zaad vrucht draagt als het wordt uitgestrooid, hij wilde niet dat zijn broeders op één plaats bleven. Hij wilde hen verstrooien over verschillende plaatsen

Pater Stef zou volgende maand, in mei, afreizen naar Kongo. Hij zou er opnieuw het Bisdom van Isiro-Niangara en zijn missiepost in Watsa bezoeken, waar hij zoveel jaar geleefd en gewerkt heeft en waar hij, met zijn hart, steeds is blijven naar verlangen. Werken voor en tussen mensen, die weinig of niets hebben, was voor hem de ultieme invulling van zijn roeping.

Later ontmoette pater Stef, de Indische Father Suresh. Hij bezocht hem zelfs in India. Bij die ontmoetingen bleef hij altijd herhalen dat de inzet van Father Suresh voor de Dalit gemeenschap in Tamil Nadu, hem herinnerde aan zijn verblijf en werk in Kongo.

Daarom kunnen diegene, die dat wensen, een bijdrage storten op het speciale rekeningnummer voor de werken van Pater Stef in Watsa en van Father Suresh in Neerpair. 

"Ik strek mijn handen naar U uit: mijn ziel -als droge grond, heeft dorst naar U.."  zegt vers 6 van psalm 143. Volgens de overlevering heeft Dominicus dit vers met bijzondere overgave gebeden.

We zullen Dominicus volgen in zijn overgave.. .opdat we samen verder kunnen werken in het spoor van pater Stef

Als je over iemand blijft spreken, dan belet je dat hij verdwijnt...

Guido Verhaeghe

7 april 2017

 

Rekening nummer missiewerken Pater Stef 

BE86 0636 2104 4050

Zomerlezingen 2017

 Donderdag 20 juli 2017

 ‘Islamisme, het modern islamitisch radicalisme’

 p.Emilio Platti o.p.

 Vrijdag 18 augustus 2017

 ‘Het verdriet van het Werelddorp’

 Mark Eyskens

 

Dominicaanse lekengemeenschap Vlaanderen

In 2017 organiseert de Dominicaanse familie Vlaanderen een vormingsprogramma voor vrouwen en mannen die zich door een gelofte aan de orde van de Predikbroeders willen verbinden. Dit vormingsprogramma staat ook open voor  iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse spiritualiteit zonder zich door een gelofte te willen verbinden.

 

   Zaterdag 21 januari 2017

   Dominicaanse spiritualiteit en lekendominicanen

   Annemie Deckers

 

   Zaterdag 25 maart 2017

   eerste pijler: Gebed

   p.Bernard de Cock o.p. en p.Marcel Braekers o.p.

 

   Zaterdag 20 mei 2017

   tweede pijler: Studie

   fr.Stefan Mangnus o.p.

 

   Zaterdag 23 september 2017

   derde pijler: Verkondiging

   p.Emilio Platti o.p. en

   Inneke Van Cuyck – lekendominicaan

   Zaterdag 25 november 2017

   vierde pijler: Gemeenschap

   p. Mark Butaye o.p.

 

   Voorjaar 2018: voorbereiding tijdelijke professie

 

   Zondag 5 augustus 2018

   Feest van de Heilige Dominicus

   tijdelijke professie

 

 

 

De vormingsdagen vinden afwisselend plaats in Leuven en in Gent van 10u tot 16u.

U kan via mail inschrijven tot en met zaterdag 7 januari 2017: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelnameprijs: 75 euro (vormingsprogramma en maaltijd) over te schrijven voor 7 januari 2017 op rekeningnummer BE 31 4533 0863 1155 van Annemie Deckers met vermelding ‘lekendominicanen 2017’.

 

Meer informatie

 

Annemie Deckers

voorzitter Dominicaanse familie Vlaanderen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0477/363032

 

Geert Laleman en Nora Van der Meeren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0472/612231

 

Pater Marcel Braekers o.p.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


 

800 jaar Dominicanenorde

Als Dominicanen hebben we inderdaad wat te vieren: 800 jaar Dominicanenorde!

Dominicus en Franciscus waren tijdgenoten. Zij leefden in dezelfde politieke, economische en religieuze tijd van de 13de eeuw, maar ontdekten “andere” vragen en noden. Op hun eigen wijze zochten, en vonden, beiden antwoorden hierop. Zo werd Dominicus eerder de “prediker”, de “coach” van zijn tijd en Franciscus meer “de doener”, het “voorbeeld” doorheen dienen, delen en luisteren.

Vandaag zijn we 7 eeuwen verder. Toch kunnen deze twee heiligen van vroeger nog steeds boeiende opiniemakers zijn voor mensen van vandaag! 

  

Lees meer >

In het spoor van Dominicus doorheen le Pays Cathare


Fotopresentatie Dominicusreis

Herbekijk het programma >

 

Onze orde had vanaf haar stichting een belangrijke lekenwerking. De derde orde bestaat uit geëngageerde leken en zusters. De eerste verbinden zich door een gelofte om in de geest van de orde als leken in de wereld te staan, de tweede groep vormt lokale congregaties die onder de drie geloften staan. Samen vormen zij op dit ogenblik een groep van ongeveer 70 000 leden over heel de wereld. De inzet van deze leken zal in de nabije toekomst meer dan ooit belangrijk zijn.

Een korte objectieve situatieschets van de orde der predikbroeders. Gesticht in 1216 telt de orde 800 jaar later 5800 broeders van wie er ongeveer 860 in opleiding zijn, 2800 monialen of contemplatieve dominicanessen en ongeveer 70 000 leden van de derde orde die bestaat uit zusters dominicanessen in actieve pastoraal en leken die zich via een gelofte met de orde hebben verbonden. Het gaat dus over een identiteit met een lange traditie, wat inhoudt dat ze doorheen heel wat beproevingen heen is gegaan, maar ook dat ze aanslibsels van eeuwen soms meedraagt. Het gaat om een grote organisatie wat belangrijk is als we spreken over strategisch ingezet worden of wegtrekken. We zijn niet zoals bisdommen en parochies aan een territorium gebonden, maar staan rechtstreeks onder het gezag van de paus.

De identiteit steunt op 4 pijlers: gebed, studie, de gemeenschap en de verkondiging. Daar verder iets meer.

Lees meer >  

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

_________________ 

 Commentaren bekijken

_________________

 

Citaat commentaar Etienne Leirman

 

" Zijn doelpubliek is een steeds groter wordende groep die zich niet meer door de traditionele taal en leer aangesproken voelt of zelfs helemaal van vervreemd is. "

 _________________

 

 Citaat commentaar Sofie Foets 

 

"Het boekje “genoeg, gooi het over een andere boeg” was voor mij dus eigenlijk een leuke herinnering aan die kindertijd. Ik heb er  –  tot mijn verbazing – echt van genoten. Ik beleefde een soort van “aha-erlebnis” toen ik het las."

 _________________

 

Citaat commentaar Mieke Morlion

 

"Hij doorworstelt zijn scepsis ten aanzien van de figuur van Jezus via het evangelie van Matteüs. De teksten die hij dan verder doorploegt, bieden een rijk pakket aan christelijke inzichten."

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB